คำชี้แจง

 
แจ้งข่าว
ปี 2561 (รอ..งบประมาณ)
ปี 2560 (ไม่มีโครงการ)
ปี 2559 (ยังไม่มีรายการทดสอบ)
ข้อความข้างล่างเป็นรายการที่ดำเนินการ ปี 2558
แจ้งเพื่อทราบ สำหรับผู้ทดสอบไม่ผ่าน e-mail มาตามหนังสือที่แจ้ง เมื่อได้คำตอบจาก e-mail แล้วสมัครเข้าทดสอบใหม่ได้เลย
(ข้อคิดเตือนใจ เพื่อการพัฒนา อย่าทำแทนหรือลอกแบบทดสอบ ไม่ถึงเกณฑ์ พยายามทำหลายครั้ง ได้ด้วยความภาคภูมิใจ)
รายชื่อที่อนุมัติให้ทดสอบเพิ่มวันนี้ (อนุมัติเรื่อยๆ) อ.ขวัญใจ ,อ.ยุภาพรรณอ.เกียรติสุดา,อ.ชลพร,อ.ศยานนท์ บุญยัง ,อ.พิทยาพร ราชเดิม.ธรวิรินทร์ จิตรสิงห์, เพิ่ม 27 มกราคม อ.ประพัฒน์ ทวิชศรี,มัตณา พุ่มเล่ง,ทัศนีย์ อนุพัฒน์ เพิ่ม กุมภาพันธ์  นางวรรณดี เกตแก้ว ,ธัญลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี,นางสาวนฤมล แก้วนำ ุ6 กุมภาพันธ์ 2558 จุฑารัตน์ พงศ์รักธรรม
    ขั้นตอนการทำข้อสอบ   
          1.  ข้อสอบเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคำตอบถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  
          2.  เมื่ออ่านโจทย์แล้วต้องการตอบ ให้คลิกที่ปุ่มหน้าตัวเลือกที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ต่อไป 
          3.  หากต้องการย้อนกลับไปยังข้อสอบก่อนหน้านี้ ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ  
          4.  เมื่อทำข้อสอบครบตามจำนวนข้อแล้ว โปรแกรมจะสรุปผลการสอบแล้วรายงานผลทันที 
         5. เมื่อผู้เข้าสอบทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ให้พิมพ์วุฒิบัตรได้เลย



ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิคการวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน(Classroom Assessment


ผู้เข้าสอบ




ล็อกอินเข้าสอบ

     
  Username
  Password
   
     



 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พัฒนาและออกแบบ นายวิเชียร เดิมหลิ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  Email. matthayom13@gmail.com โทร 075-215991